Op 2 december 2010 heeft tweede kamerlid Karen Gerbrands (foto) van de PVV kamervragen gesteld over het project Heiderijk. Op 25 januari 2011 heeft staatssecretaris Henk Bleker hierop een antwoord gegeven. De vragen en de antwoorden kun je in haar volledigheid vinden door HIER te klikken. Hieronder geef ik de delen weer die specifiek gaan over het project Heiderijk:2
Deelt u de mening dat Staatsbosbeheer geen rekening houdt met de wensen van
omwonenden en dat dit ontoelaatbaar is. Zo nee, waarom niet?


Nee.
Naar mijn mening pleegt Staatsbosbeheer veel inspanningen om omwonenden en
belanghebbenden actief te betrekken bij de planvorming. Bovendien is het
gemeengoed dat Staatsbosbeheer tal van informatiebijeenkomsten en excursies
organiseert gedurende planvormingsprocessen. Vanzelfsprekend kan bij de
planvorming niet iedere wens worden meegenomen en kan het niet ieder naar de
zin worden gemaakt. Er zullen bij dergelijke plannen altijd voor- en tegenstanders
blijven.


3. Kunt u verklaren waarom prachtige eeuwenoude bossen gekapt moeten worden
om vreemde natuur in de vorm van heidegebieden te creƫren?


In het project Heiderijk werken Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de
gemeente Nijmegen en Prorail samen om kwetsbare soorten in het gebied
Nijmegen/Mook te ondersteunen door het ontwikkelen en herstellen van
leefgebieden, open heideterreinen en overgangen naar opgaand bos. 

Dit past binnen de benadering van de rijksoverheid om het leefgebied van

bijzondere en bedreigde dier- en plantensoorten van de heide te herstellen
(leefgebiedenbenadering). Hiervoor is in totaal op een plangebied van 3.000
hectare in totaal 16,8 ha gekapt, 38 ha spontane opslag van bomen en struiken
verwijderd en 29 ha gedund. Hiervan is uiteindelijk 13,5 ha geplagd om de
bestaande heideterreinen uit te breiden. Er zijn vooral exoten weggehaald,
boomsoorten die niet van nature in Nederland thuishoren, zoals de douglasspar,
de Amerikaanse eik en de Amerikaanse Vogelkers. 

Inheemse soorten, zoals zomer- en wintereiken, berken, beuken en beeldbepalende grove dennen zijn
gespaard en vrijgesteld. Wel is een aantal zieke beuken weggehaald, maar dat
vond niet plaats in het kader van het project Heiderijk, maar is het gevolg van
regulier bosbeheer.