In de tijd dat Heiderijk in de lente en zomer van 2010 de kranten haalde vanwege het grote ongenoegen onder vele recreatieve bosgebruikers werd vaak gesteld dat alle groene milieubewegingen grote voorstanders waren van het project Heiderijk. Soms hoorde je zelfs geluiden vallen van mensen die de kritiek van 'gewone' burgers afdeden als geluiden voortkomend uit onwetendheid. Mensen met een goed ontwikkeld groen hart (zoals bijvoorbeeld de Groen Links fractie in Nijmegen) waren er allemaal van overtuigd dat grootschalige kapprojecten ten behoeve van het scheppen van een leefomgeving voor sprinkhanen e.d. een goede zaak waren.

Uit een recent onderzoek onder de leden van de Gelderse Milieu Federatie (GMF) komt echter een veel genuanceerder beeld naar voren. Ook in de kern van het groene hart van de GMF blijkt namelijk een groot verschil aan opvatting over de wenselijkheid van grootschalige natuurbewerkingsprojecten. Alex de Meijer plaatste op zijn blog de resultaten van een enquete waaruit bleek dat er haast op iedere vraag op allerlei manieren gedacht wordt binnen de Gelderse Milieu Federatie. 

 
In het kader van het project Heiderijk is het antwoord van de GMF op de onderstaande vraag interessant, omdat hieruit zelfs blijkt dat een meerderheid van de geënqueteerden een voorstander lijkt van het meer met rust laten van de natuur ten behoeve van de natuurlijke dynamiek.

We moeten de natuur veel meer met rust laten, de natuurlijke dynamiek krijgt dan echt een kans en het beheer is meteen véél goedkoper
Geheel mee eens 13,6% – Mee eens 32,3%
Geheel mee oneens 7% – Mee oneens 26,1%
Neutraal 19,1% – Weet niet/geen mening 1,9%

(bron: Groene Achterban Genuanceerd over Bomenkap voor Natuur)

Ik vind het lovenswaardig van Alex de Meijer dat hij deze resultaten op internet heeft geplaatst, ook al was het wellicht niet het resultaat dat gewenst was door de spreekbuizen van de organisatie. De vermeende eensgezinsheid van de groene organisaties vóór project Heiderijk heeft op deze wijze wel een scheur opgelopen, omdat blijkt dat er ook verschillende ideeën en houdingen zijn ten opzichte van het grootschalig ingrijpen in de natuur binnen de GMF.  

Het lijkt me dan verder ook aannemelijk om te veronderstellen dat ook binnen andere groene verenigingen er gemengde geluiden zijn onder de leden en dat in die zin groene organisaties toch ook blijken te bestaan uit mensen met allerlei verschillende houdingen ten opzichte van bosbeheer, eigenlijk zoals de gewone burger.

Foto afkomstig van de Amsterdamse Waterleidingduinenblog (een blog van Henk Bos)