Op 26 mei 2011 is de tweede bijeenkomst - of eigenlijk de eerste echte - geweest van de klankbordgroep van Heiderijk. Ikzelf was niet aanwezig. Je kunt het verslag van deze bijeenkomst lezen op de site van heiderijk, en wel onder het kopje 'Nieuws', 'Verslagen Klankbordgroep'.

Tijdens deze bijeenkomst die is bijgewoond door ongeveer 25 personen volgens Nico van der Poel van IVN is er een voorzitter gekozen voor deze klankbordgroep, namelijk de heer Geert Jan Wienhoven, die bij de eerste bijeenkomst op 31 maart de vergadering leidde.

Er was geen andere kandidaat. Hij wordt de spreekbuis tussen de klankbordgroep en de projectgroep Heiderijk.

Tijdens de tweede vergadering is gesproken over de redenen waarom "Red ons Bos" niet deelneemt aan de klankbordgroep. Je kunt er meer over lezen in het artikel: "Red ons Bos niet in klankbordgroep Heiderijk".

Een van de redenen is dat er geen mogelijkheid wordt geboden om te discussiëren over de aannames van Heiderijk. Er wordt vanuit gegaan dat de heidediersoorten dienen te worden beschermd. Fons Mandigers zei dan ook treffend tijdens de eerste bijeenkomst: "Als je een hekel hebt aan heide moet je niet in de klankbordgroep gaan zitten".

De klankbordgroep heeft ook aangegeven dat ze geen pogingen gaan ondernemen om de actiegroep alsnog te betrekken (zie pdf-verslag 26 mei 2011).

Er is besloten dat de projectgroep voorstellen maakt waar de klankbordgroep over meedenkt en adviseert. De klankbordgroep maakt zelf geen voorstellen. De stuurgroep besluit uiteindelijk. Er is besloten dat er wel iemand van de klankbordgroep aanwezig zal zijn bij de vergadering van de stuurgroep, ter controle.

De projectgroep heeft het idee gelanceerd om de klankbordgroep in te zetten op vier gebieden of thema's. De leden van de klankbordgroep kunnen zich dan bezig gaan houden met één of meerdere werkgroepen.

1. Boscompensatie: waar wordt nieuw bos gecompenseerd?

"In de gemeente Mook & Middelaar en Groesbeek zijn locaties waar boscompensatie kan
plaatsvinden. Deze locaties bestaan nu uit weiland en akker en zijn puur landschappeiljk
ingericht. Ze worden niet voor landbouw gebruikt. In Mook & Middelaar gaat het om 3,5
ha op de Mookerheide en Jansberg. In Groesbeek om 0,5 ha in De Horst."

2. Monitoring
Er is een nulmeting gedaan in 2011 naar de bedreigde soorten. Er is een monitoringsplan 2010-2020 dat de ontwikkeling van de natuur in kaart zal brengen. Er wordt gekeken naar vegetatiestructuur, flora, reptielen en sprinkhanen.

3. Communicatie
Aan deze werkgroep nemen mee communicatie-adviseurs van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de gemeente Nijmegen. Er wordt gewerkt aan een update die zal worden voorgelegd aan de klankbordgroep. Zij gaan de website 'Heiderijk.nl' up-to-date houden en digitale nieuwsbrieven verspreiden. Er kan eventueel ook een column van de klankbordgroep inkomen.

4. Beheer
Over de beheerafspraken tussen Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de gemeente Nijmegen. Tijdens de bijeenkomst vertelde hij dat er al op allerlei plekken heide aan het ontstaan is op Mulderskop. Afgelopen week liep ik zelf over Mulderskop en het viel me inderdaad ook op dat er zich her en der heidestruikjes aan het vormen zijn. De spontane ontwikkeling van heide lijkt dan toch inderdaad plaats te gaan vinden.

Korte Analyse:
De opkomst bij de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep was minder dan bij de eerste. Dit komt waarschijnlijk grotendeels door het wegblijven van mensen die tegen het verder kappen van bos voor heide zijn.

De actiegroep Red ons Bos heeft duidelijk aangegeven geen vertrouwen te hebben in de klankbordgroep. De macht van de klankbordgroep is ook beperkt, maar het is in ieder geval een communicatiekanaal met de projectgroep.

De werkgroep over boscompensatie die is ingesteld lijkt me ook nuttig: zo kan de klankbordgroep meedenken over de plek waar eventueel de nieuwe bomen worden geplant. Dat moet menig groene bosliefhebber goed doen. Dat de klankbordgroep ook een rol kan gaan spelen bij het monitoren van de verschillende flora en fauna lijkt me ook gunstig.

Hierbij is het natuurlijk wel de vraag in hoeverre de klankbordgroep zich kritisch durft op te stellen bij de criteria die worden voorgesteld bij het monitoren: wanneer is het genoeg en wanneer niet? Hierover blijft vooralsnog onduidelijkheid. Je kunt hierover wel wat lezen in de uitgebreide antwoorden op de vragen die gesteld zijn tijdens de eerste bijeenkomst. Je kunt het document met vragen en antwoorden hier downloaden.

Bij de werkgroep Communicatie die nu vooral bestaat uit NM, SBB en de Gemeente Nijmegen, bestaat natuurlijk het levensgrote gevaar dat er alles in het werk wordt gesteld om de idealen van Heiderijk te verwezenlijken. De klankbordgroep kan ingezet worden om mee te werken aan manieren om het publiek warm te maken voor eventuele verdere boskap ter bevordering van heide.

Zou de klankbordgroep zich voor het karretje van de communicatie-adviseurs van de projectgroep laten spannen of niet? Misschien kan deze werkgroep zich inzetten om de communicatie met de tegenstanders van het project te verbeteren.

CONCLUSIE

In mijn beleving is er uiteindelijk vanuit Heiderijk gekozen voor het opzetten van een klankbordgroep om ook de stem van de tegenstanders een plaats te kunnen geven. Door de wijze waarop de klankbordgroep is opgezet - met geen ruimte om te discussiëren over de uitgangspunten en ook geen werkelijke macht om een vuist te maken tegen de mogelijke plannen - is er weinig ruimte om fundamentele kritiek te geven.  

Op zich hadden tegenstanders zich kunnen aanmelden bij de klankbordgroep zou je kunnen zeggen, en laten we hopen dat er ook nog voldoende tegenstanders aanwezig zullen zijn om te voorkomen dat de klankbordgroep een soort van PR-instrument wordt voor de stuurgroep/projectgroep.

Het lijkt me zinvol voor de projectgroep om toch ook het contact met de tegenstanders in stand te houden, waarbij wellicht de werkgroep Communicatie zich kan gaan bezighouden met deze taak. Een klankbordgroep die zich inzet om ook de onvrede vanuit de samenleving te verwoorden zal een stuk geloofwaardiger zijn dan een klankbordgroep die vooral aan de kant van de voorstanders van het project, namelijk de stuurgroep/projectgroep staat.