Nico van der Poel is bestuurslid van het IVN Rijk van Nijmegen en is deelnemer van de klankbordgroep Heiderijk. Op de site van IVN is ook een speciale sectie ingericht voor het Heiderijk project. Ik stuitte op deze site en heb contact opgenomen met hem. Hij heeft me daarop een verslag gestuurd na een excursie door Harry Woesthuis van SBB op 27 juni 2011 dat in mijn ogen ook zeker geschikt is voor deze site.

Mijn dank voor de medewerking en graag wil ik andere leden van de klankbordgroep uitnodigen om ook hun gedachten te laten gaan over het project Heiderijk door contact op te nemen. Andere betrokkenen kunnen zich vanzelfsprekend ook laten horen. Het betreft hier overigens de mening van de heer van der Poel. Hieronder volgt zijn bijdrage:


IVN Klankbordgroep deelname.

Ik zit om meer redenen in de klankbordgroep.

1. In de eerste plaats wil ik benadrukken dat ik namens het IVN Rijk van Nijmegen erin zit. In de doelstelling van het IVN staat dat we meer mensen warm willen maken voor natuur. En hoe je het ook draait of keert in de discussie die ontstond n.a.v. snelle uitvoering van plan Heiderijk bleken ineens heel veel mensen geïnteresseerd in natuur. Sterker, ze wilden zich ervoor inzetten en voelden zich ermee verbonden. Er bleek ook hoe verschillend men tegen natuur kan aankijken. Ik vind dat al die stemmen moeten worden gehoord. Ik betreur dat “Red ons bos” niet deelneemt aan de klankbordgroep en wil best iets van hun geluid laten doorklinken.

Daarom wilde ik in de discussie in de eerste echte vergadering van de klankbordgroep nog eens stil staan welk doel we met z’n allen willen nastreven. Alle betrokkenen zouden kunnen uitspreken dat we maatregelen willen om genoemde doelsoorten meer kans te geven, maar graag met behoud van zoveel mogelijk bomen. Omdat de beheerders de agenda voor de eerste klankbordbijeenkomst al gemaakt hadden was er geen kans om dit te bespreken.

In de voorgaande informatieve vergadering werd de indruk gewekt dat de beherende instanties maar één ambitie en dus doel hebben: namelijk het behoud van de doelsoorten. Ik kan wel iets begrijpen van het motief van de actiegroep om niet meer deel te nemen.

We weten dat er met natuurbehoud (nog) flink wat subsidiegeld gemoeid is, maar ik ga niet zover (als Red ons bos) dat ik vind dat er alleen maar subsidiegeld wordt rondgepompt voor een soort van wensnatuur die geen echte natuur is. Daarvoor zie ik bij beheerders en heb ik ook zelf idealen om een aantal van de doelsoorten in de toekomst op meer plekken weer te kunnen treffen.

2. Ik ben met de werkgroep praktisch natuurbeheer van het IVN Rijk van Nijmegen al vanaf 1981 werkzaam voor Staatsbosbeheer en vanaf 1984 met name ook op en rond de Mulderskop. We doen onderhoud op een aantal natuurterreintjes verspreid in de boswachterij met het doel om daar soorten als hei, rode dopheide, zandhagedis, zadelsprinkhaan en nachtzwaluw meer kans te geven.

Maar in feite onderhouden we daarmee ook een soort dierentuintjes. Op een klein plekje hopen we de zadelsprinkhaan te behouden maar of het nu lukt of niet lukt, deze zal nooit op andere plekken kunnen komen.

Daarom waren we in 2003 blij met het onderzoek en plan ‘Herstel van de heide tussen Nijmegen en Mook’ al bleef het plan wel lang in de wachtruimte en zei zelfs een boswachter dat het eerst nog maar eens moest blijken. Voor onze terreintjes stond in het plan: voortzetting van het huidige beheer. Dat zag ik toch ook als een compliment.

Maar bij ons beheer was het wel jarenlang zoeken wat nu het beste zou werken. Op de halve maan hadden we zeker vijf jaar geleden een paar proefvlakjes en schapen zouden dat open houden, maar de schapen waren er te kort en ik stond het jaar erna met een handzeisje de pijpestrootje (zie foto) te maaien en de plekken zijn nu ook niet meer te zien. Een jaar of drie geleden zijn wat stroken gechopperd (o.i.d.) en sommige stroken bieden echt jonge hei en andere niet.

Dit voorjaar hebben we jonge bomen uit staan steken nabij de Nijmeegse baan omdat er te weinig begraasd was. Is natuur dus echt zo maakbaar ? Zullen die soorten ook echt winnen ? En dan zitten we ook weer dicht bij de vragen van Red ons bos. Dit maakt ook dat ik met name wil volgen hoe het gaat met beheer en wat monitoring oplevert. In deze en andere werkgroepen zitten IVN-ers.